Privacy

Algemeen
Deze website werd gecreëerd in opdracht van Brandweer zone Kempen. De website en de informatie die zich erop bevindt, mogen gebruikt worden op voorwaarde dat de hier weergegeven gebruiksvoorwaarden volledig nageleefd worden. Door gebruik te maken van deze website verbind je je er van rechtswege toe de gestelde gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven. Brandweer zone Kempen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische schade die de gebruiker ondervindt bij het gebruik van de website. Brandweer zone Kempen is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen indien deze zouden voorkomen op de website en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.

Beheer van informatie
Brandweer zone Kempen levert de beste inspanningen om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk is. Brandweer zone Kempen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige gegevens die te vinden zijn op deze website. Mocht weergegeven informatie fouten bevatten of mocht er informatie, die de gebruiker op de website mag verwachten, ontbreken, dan engageert de communicatiedienst zich ertoe dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat het hiervan op de hoogte werd gebracht. Opmerkingen hieromtrent kunnen gestuurd worden naar communicatie@brandweerzonekempen.be. De inhoud van de website (links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door Brandweer zone Kempen aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van informatie
Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die je op deze site vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden worden aangewend. Wens je informatie (teksten, beelden ...) te reproduceren, te bedelen of op enige andere manier ter beschikking te stellen, dan moet er eerst toestemming gevraagd worden aan Brandweer zone Kempen. Brandweer zone Kempen en eventuele anderen behouden alle intellectuele eigendomsrechten op deze site. Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen op de website worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt.

Links naar websites beheerd door derden
Brandweer zone Kempen plaatst ook links op de eigen website wanneer deze van nut kunnen zijn voor de surfer. Brandweer zone Kempen geeft geen enkele garantie betreffende de inhoud, de informatiebronnen, de beschikbaarheid en de kwaliteit of volledigheid van dergelijke websites en kan hiervoor bijgevolg niet voor verantwoordelijk gesteld worden. Brandweer zone Kempen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud. Indien informatie beschikbaar op gelinkte websites niet betrouwbaar, juist, actueel of in strijd met de wetgeving is, behoudt Brandweer zone Kempen zich het recht de link naar de website zonder enige verwittiging te verwijderen. Problemen met links mogen steeds gemeld worden aan de zone via communicatie@brandweerzonekempen.be.

Brandweer zone Kempen behoudt zich het recht links naar externe informatie te weigeren.

Persoonsgegevens
Brandweer zone Kempen verzamelt geen persoonsgegevens tenzij je deze op vrijwillige basis verstrekt. Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan de zone dan worden deze opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. De zone verwerkt de persoonsgegevens om hem of haar een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden en met hem of haar in contact te kunnen treden. De persoonsgegevens worden niet langer gebruikt dan noodzakelijk voor het leveren van de betreffende dienst of het gebruik van de betreffende functie.

Persoonsgegevens worden in de regel niet doorgegeven aan andere organisaties, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat de zone persoonsgegevens doorgeeft aan andere organisaties wordt dit expliciet vermeld of wordt de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker gevraagd. Door zijn persoonsgegevens te verstrekken geeft de gebruiker aan de zone de uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken voor bovenvermelde doeleinden. Op aanvraag verleent Brandweer zone Kempen aan de bezoekers van de website toegang tot eventuele informatie die er van hen bijgehouden wordt. De gebruiker heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens te corrigeren of te laten verwijderen uit het databestand. Hiertoe kan de zone gecontacteerd worden op Privacy@brandweerzonekempen.be.

Welke rechten heb je?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (van 24 mei 2016) en de Privacywet (van 8 december 1992, herzien door de wet van 11 december 1998) verleent je een aantal rechten met betrekking op je persoonsgegevens die door de zone verwerkt worden.

Je hebt het recht Brandweer zone Kempen te vragen welke persoonsgegevens zij van jou verwerkt. De zone zal op dit verzoek in ieder geval binnen vier weken schriftelijk reageren. Vervolgens kan je de zone verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij je in je verzoek dient aan te geven welke wijzigingen je wenst.

Ook op dit verzoek zal de zone in ieder geval binnen vier weken reageren.

Naast het recht op inzage, verbetering of verwijdering van jouw persoonsgegevens, heb je ook het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (uitgezonderd de verwerking voor gerechtvaardigde en wettelijke doeleinden). Je hebt ook het recht op overdraagbaarheid van de door jou verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en digitaal leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen.

Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kan je contact op te nemen met Privacy@brandweerzonekempen.be.

Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om jouw verzoek in te willigen op voorwaarde dat het in overeenstemming is met de toepasselijke wetten en voorschriften.

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als je van mening bent dat Brandweer zone Kempen de geldende Belgische en Europese privacy- wetgeving niet naleeft.

Niet-toegestaan gebruik van de website
De gebruiker verbindt er zich onder andere toe:

 • de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken;
 • geen zodanig gebruik te maken van deze website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt;
 • de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon, of vereniging, zoals onder meer de rechten van privacy en intellectuele eigendom;
 • de website niet te gebruiken voor het verspreiden van computervirussen of illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is zoals materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter. Brandweer zone Kempen behoudt elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze, schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden.

Beveiliging
De zone heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal of verkeerd gebruik.

Geschillen
Deze onlineovereenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Mechelen zijn bevoegd.

Contactgegevens
Brandweer zone Kempen
Stelenseweg 92
2440 Geel
Tel. 014 28 78 00
Info@brandweerzonekempen.be 

Cookies
Deze website maakt gebruik van volgende cookies:

 1. Noodzakelijke cookies
  Deze cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.

 2. Functionele cookies
  De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat je een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens jouw voorkeur onthouden, of bijhouden of je reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we je niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.

 3. Performantie-cookies
  We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn. Deze website maakt gebruik van Google Analytics om bezoekinformatie te meten en te analyseren.

  Hiertoe worden aan de hand van jouw IP-adres, onder andere internetverkeersgegevens en gegevens over jouw browsertype en computer verzameld. Wij gebruiken deze gegevens niet om je persoonlijk te identificeren.

 4. Beheer van cookies
  Je hebt de mogelijkheid jouw browser zodanig te configureren dat hij je waarschuwt telkens als cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert. Je kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van jouw computer of mobiel apparaat.

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 25 maart 2021
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.